TĘCZOWA JEDENASTKA

Witamy na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 11 w Nowej Soli!!! Poprzez stronę chcielibyśmy przybliżyć Państwu naszą placówkę oraz ułatwić dostęp do bieżących informacji i wydarzeń. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony!!!

OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY DOKONYWAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 06-20 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł.

 

WZÓR WPŁATY ZA PRZEDSZKOLE - PRZELEW BANKOWY:
Odbiorca wpłaty:
Przedszkole nr 11 w Nowe Soli, ul. Matejki 28
Numer rachunku: 30 1020 5402 0000 0802 0467 2103
Kwota wpłaty: ............ złotych
Tytułem:
Opłata za miesiąc..................20.....r.
Imię i nazwisko dziecka.........................................
Numer identyfikacyjny....................
Za przedszkole...............złotych
Za wyżywienie...............złotych

 

 

UWAGA
Szczegóły dotyczące opłat za przedszkole reguluje Uchwała Rady Miejskiej nr LVII/438/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r. Poniżej przedstawiamy Państwu jej szczegóły.

 

UCHWAŁA NR LVII/438/14

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI

z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia

udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nowa Sól – Miasto

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Nowa Sól – Miasto zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez

przedszkola publiczne w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn : stawki

godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1

wskazanej przez rodziców/opiekunów prawnych oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

4. Za czas nie wykorzystania świadczeń określonych w ust. 3, pobrana opłata podlega zwrotowi w następnym miesiącu.

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu

z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie opłat

za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nowa Sól – Miasto, oraz

uchwała ją zmieniająca Nr L/365/13 z dnia 15 listopada 2013r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

Konkursy

Zapraszamy do udziału w wewnątrzprzedszkolnych konkursach :o)

Nasze akcje

Akcje w roku szkolnym 2023/2024

Dla rodziców

Bieżące informacje dla Rodziców.

Do pobrania

Aby ułatwić Państwu dostęp do wybranych dokumentów, zapraszamy do ich samodzielnego pobrania. Są one również dostępne w przedszkolu.

WIOSNA

.

Przedszkole nr 11

ul. Jana Matejki 28
67-100 Nowa Sól

E-MAIL

przedszkole11@wp.pl

TELEFON

68-470-70-36