TĘCZOWA JEDENASTKA

Witamy na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 11 w Nowej Soli!!! Poprzez stronę chcielibyśmy przybliżyć Państwu naszą placówkę oraz ułatwić dostęp do bieżących informacji i wydarzeń. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony!!!

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI 

 

11 LISTOPADA 2020 r. 

102 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

 

10 listopada, o godzinie 11:11, wszystkie przedszkolaki zaśpiewały Hymn Polski. Upamiętniły w ten sposób bardzo ważny dla wszystkich Polaków dzień-11 listopada 1918 r., w którym Polska odzyskała niepodległość. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach dzieci od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

 

zawiadomienie

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe "KAMBUD" uprzejmie zawiadamia mieszkańców osiedla, że
od dnia 6.11.2020 r. obowiązywała będzie nowa organizacja ruchu (Etap II) tj.:

 

- wyłączony z ruchu będzie odcinek od skrzyżowania z ulicą Matejki przy SP8 w kierunku Przedszkola nr 11 do skrzyżowania przy sklepie (w jedną i drugą stronę)

 

- wyłączony będzie ruch od skrzyżowania z ulicą Matejki przy SP8- wzdłuż bloku nr 20 do pierwszego skrzyżowania w lewo. Dojście do przedszkola i żłobka będzie zapewnione.

 

 

Prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.
ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY 
I PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ.

DRODZY RODZICE !!

 

Zapraszamy do oglądnięcia najnowszego numeru

"Gazetki Tęczowej Jedenastki" !!

 

* W najnowszym numerze gazetki:
 • Jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas pandemii?
 • Jak doceniać drobne przyjemności i cieszyć się chwilą?
 • Jak aktywność fizyczna wzmacnia nie tylko mięśnie, ale również mózg?
 • I inne ciekawostki oraz humor przedszkolny "z życia wzięty" ;o) 

ZAPRASZAMY!

 

Otwórz

DRODZY RODZICE

 

Od 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021
W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
dotyczącymi organizacji pracy naszego przedszkola.
 
 
W budynku przedszkola poruszamy się w maseczkach, dezynfekujemy ręce oraz zachowujemy odpowiedni dystans społeczny. Następnie odprowadzamy dziecko do konkretnej grupy. Od drzwi sali dziecko będzie odbierane przez nauczyciela lub pomoc nauczyciela. Rodzic nie może wchodzić do sali.
Prosimy zaopatrzyć dzieci w podpisany worek z rzeczami na przebranie, który zostawiamy w szatni przy znaczku przypisanym dziecku. 

 

INFORMACJA NA TEMAT GRUP:
SALA NR 13 "KRASNALE" - DZIECI 3-LETNIE
SALA NR 14 "MISIE"- DZIECI 4-LETNIE
SALA NR 15 "SŁONECZKA" - DZIECI 4,5 i 6-LETNIE
SALA NR 16 "BIEDRONKI" - DZIECI 6-LETNIE
SALA NR 18 "KANGURKI" - DZIECI 5-LETNIE

 

Poniżej przedstawiamy najnowsze WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.
Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu przestrzeganiu wszystkich zasad będziecie się  Państwo czuli wraz z dziećmi w naszym przedszkolu bezpiecznie i przyjemnie.

DO ZOBACZENIA 1 WRZEŚNIA! :o)

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
wydane na podstawie artykułu art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

 

 

ORGANIZACJA OPIEKI I ZASAD BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI

W PRZEDSZKOLU:

 

 • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
 • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 

 • W sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 •  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na  podmiot) - dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.  
 • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 

 

Przerwa urlopowa w naszym przedszkolu trwa od 03.08 do 31.08.2020 r.

W tym czasie przedszkole jest zamknięte.

 

 

UWAGA! UWAGA!

 

 

DRODZY RODZICE,

PRZYPOMINAMY, ŻE PODCZAS PRZYPROWADZANIA

I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA,

NADAL OBOWIĄZUJE NOSZENIE MASECZEK

ZAKRYWAJĄCYCH USTA I NOS.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TEGO ZALECENIA.

Konkursy

Zapraszamy do udziału w wewnątrzprzedszkolnych konkursach :o)

Nasze akcje

Akcje w roku szkolnym 2023/2024

Dla rodziców

Bieżące informacje dla Rodziców.

Do pobrania

Aby ułatwić Państwu dostęp do wybranych dokumentów, zapraszamy do ich samodzielnego pobrania. Są one również dostępne w przedszkolu.

WIOSNA

.

Przedszkole nr 11

ul. Jana Matejki 28
67-100 Nowa Sól

E-MAIL

przedszkole11@wp.pl

TELEFON

68-470-70-36